Có 'the' hay không có 'the'?


Đây là một lỗi sai phổ biến mà cực kỳ nhiều người mắc (kể cả những người ở trình độ tương đối khá), và nhất là trong phần thi Writing. Các bạn hay dùng ‘the’ một cách vô tội vạ trong bài viết mà chẳng cần biết là lúc nào dùng được và lúc nào không.

Chúng ta dùng ‘the’ khi nói đến một đối tượng cụ thể (specific).
Ví dụ: The students are waiting outside.
Ở đây câu nói ám chỉ một nhóm sinh viên cụ thể đang đứng chờ, vì vậy chúng ta dùng ‘the’.

Tuy nhiên, chúng ta không thể dùng ‘the’ khi nói đến những thứ tổng quát, chung chung (general).
Ví dụ: Students should be encouraged to study abroad.
Câu này nói đến sinh viên nói chung chứ không phải một nhóm cụ thể nào, vì vậy không có ‘the’.

Theo kinh nghiệm của mình, trong bài viết IELTS, người viết luôn muốn nói đến vấn đề chung và tổng quát chứ không nói đến những nhóm cụ thể. Vì vậy, từ ‘the’ thường ít được sử dụng trong bài viết IELTS (trừ những cụm như ‘the government’, ‘the society’, ‘the authorities’, ‘the world’, … ).